KVKK Politikası

Bu politika; internet sitemizde kişisel verilerini işlediğimiz gerçek kişi kullanıcılar tarafından bilinmesi gerekli olan kişisel verilerin işlenmesine yönelik ilkelerinin neler olduğunu açıklamaktadır. İşbu politika siz değerli kullanıcılarımızın internet sitemize giriş ve üyeliğinde tarafımızla paylaştığınız kişisel verilerinizi, bu verilerin hangi amaçla kullanıldığını, tarafımızın yükümlülükleri ile siz değerli kullanıcılarımızın haklarını, kişisel verilerin aktarımı, anonimleştirilmesi, silinmesi, korunmasını, toplama yöntemlerini vb. konular hakkında bilgi vermektedir. İşbu politikanın onaylanması ile birlikte açık rıza göstermeniz kabul edilmektedir.


GİRİŞ

Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki; AgitBey Kahve ailesi olarak şirket politikamızı güven ve sadakat üzerine inşa ettik.

Bu bağlamda bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi yüksek güvenlik yazılımları ile koruma altına aldığımızı taahhüt ederiz.

AgitBey Kahve ailesi olarak bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizin gizlilik esaslarına dayalı korumaya alındığını ve güven altında bulunduğu siz değerli kullanıcılarımıza bildiriyoruz.

Bu bağlama AgitBey Kahve ailesi olarak ;

 • Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak,  güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktayız.
 • Çalışanlarımızdan, öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktayız.
 • KVK Kanunu’nun 12nci maddesine uygun olarak, kendi bünyemizde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktayız. Bu denetim sonuçları AgitBey Kahve iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.
 • KVK Kanunu’nun 12nci maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistem yürütülmektedir.

 

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiye kişisel veri denir. Örnekleyecek olursak bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi kesin teşhisini sağlayan veriler ile kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin verilerde kişisel veriler kapsamındadır.

Bu konunun en önemli ayağını ise işbu Politika ile yönetilen; site kullanıcılarımızın, çalışanlarımızın, site ziyaretçilerimizin, şirket yetkililerinin, işbirliği içinde olduğumuz kurum ve şirketler ile bu kurum ve şirket çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin, üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi oluşturmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ NE ANLAMA GELİR?

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir.

 

TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL VERİLER NELERDİR?

Öncelikli olarak belirtmek isteriz ki hiçbir kişisel verinizi bizimle paylaşmak zorunda olmadığınız gibi paylaşılan verilerinizi aşağıda yer alan amaçlar haricinde kullanmayacağımızı taahhüt ederiz.

Siz değerli kullanıcılarımızdan almış olduğumuz kişisel veriler politikamızın ‘’Kişisel Verileri Alma Amaçlarımız ‘’ kısmında yer alan amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır.

Site ziyaretçi/kullanıcılarımıza ait topladığımız kişisel veriler ise;

 • Kimlik bilgileri(isim-soyisim, kimlik numarası vb.)
 • İletişim Bilgileri(adres, telefon vb.)
 • Özlük Bilgileri (eğitim, mesleki deneyim vb.)

Başta olmak üzere çerezler, bağlantı ve sistem bilgileri gibi dolaylı bilgiler vb. veriler tarafımızca işlenmektedir.


BU VERİLERİ NEDEN BİZİMLE PAYLAŞMALISINIZ?

Sizlere daha iyi ve kaliteli ürün sunabilme, müşteri memnuniyeti, doğrudan, E-posta ile doğrudan pazarlama; doğrudan e-posta pazarlama yöntemiyle sizinle irtibata geçebilme, şikâyet ve taleplerinize değerlendirebilme vb. amacıyla kişisel verilerinizi bizimle paylaşmanız tarafımıza, sizlere daha iyi hizmet sunma imkânı tanımaktadır


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KULLANMA AMACIMIZ NELERDİR?

Kişisel bilgilerinizi;

 • Kullanıcılarımıza/ziyaretçilerimize sitemizin en faydalı şekilde kullanılmasını sağlama,
 • Kullanıcılarımıza/ziyaretçilerimize vermiş oldukları bilgiler ışığında ürün ve hizmetler sağlama,
 • Ürün ve hizmetlerimizin, içeriklerimizin / reklamlarımızın oluşturulması, geliştirilmesine, kullanılmasına, sunulmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olmasının yanı sıra, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi,
 • Hizmetlerimizi tüm kullanıcılarımız yararına koruma altına alma amacı da dahil olmak üzere hesap ve ağ güvenliği amaçlarıyla kullanabiliriz.
 • Bizimle çevrimiçi bir işlem gerçekleştirdiğinizde, kişisel bilgilerinizi dolandırıcılığı önlemek amacıyla kullanırız. Dolandırıcılığı önleme amacına yönelik veri kullanımımız, yalnızca kesinlikle zorunlu olduğumuz ve müşterilerimizi ve hizmetlerimizi korumak için meşru menfaatlerimiz gereği olduğunu belirlediğimiz durumlarla sınırlıdır.
 • Ayrıca, belirli çevrimiçi işlemler için, tarafınızca sağlanan bilgileri herkese açık kaynaklardan doğrulayabiliriz.
 • Kimliğinizi doğrulamak, kullanıcıların kimliklerinin doğrulanmasına yardımcı olmak ve uygun hizmetleri belirlemek için kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz.
 • Kişisel bilgileri sitemizi geliştirmek için denetim, veri analizi ve araştırma gibi dahili amaçlar ile de kullanabiliriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

 • Türk Ceza Kanunu’nun 138inci maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7nci maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde şirketimiz kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
 • Log kayıtları yalnızca şirketimizin ilgili biriminde görevli çalışanlar ile paylaşılır ve bu kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.
 • Üyeliğinizi sona erdirmeniz halinde talebiniz doğrultusunda kişisel verileriniz hemen silinebileceği gibi her halükarda yasal mevzuatta yer alan sürelerde silinmektedir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

AgitBey Kahve, KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır.

Bu kapsamda AgitBey Kahve tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında kişilerin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapmaktadır.

 • Kişisel veriler hakkında detaylı bilgi almak isteyen kullanıcılarımıza/ziyaretçilerimize sitede yer alan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşmaları doğrultusunda detaylı bilgi aktarımı sağlanacaktır.

KVKK’nın 11inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkı kişilere verilen bir haktır. Bu hak dayanağını Anayasa’dan alır. Şirketimiz bu kapsamda, Gerek Anayasa’da belirtilen gerekse KVKK da yer alan kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmayı taahhüt eder.

Veri sahibi olarak KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklardan herhangi birini kullanmak istemeniz durumunda, sitede yer alan adres bilgilerimize başvurunuzu bildiren bir dilekçeyi şahsen veya noter yoluyla iletmeniz veya elektronik posta adresimize güvenli elektronik imzanız ile göndermeniz gerekmektedir.

Başvuru ve talepleriniz KVK Kanununun 13. Maddesi kapsamında talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır.

Veri sahiplerinden gelen taleplere yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, veri sahiplerine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir.

Veri sahiplerinin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

 

İşbu politika Kanunu’ndaki tüm hususlar ile başta hukuka ve yasaya uygun olarak kişisel verileri belirli amaçlara uygun olarak işleme faaliyetinde bulunduğunu kişisel veri sahipleri ile ilgililere işbu politika belgesi başta olmak üzere çeşitli kamuoyuna açık dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi ve bu çerçevede hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamaktadır.

Ayrıca şirketimiz ilgili kişileri; kişilerin “açık rızasına’’ başvurduğu zamanlar başta olmak üzere, kendi faaliyetleri ve kanundaki hususlar hakkında farklı yöntemlerle de bilgilendirmede bulunmaktadır.

 

POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

Kişisel verilerinizin işlenmesi/anonimleştirilmesi vb. hususlarda ilgili yasal düzenlemeler ve mevzuatlar öncelikli olarak uygulanacaktır.

İşbu Politika ile ilgili mevzuatın uyuşmadığı kısımların olması dahilinde ilgili yasal düzenlemeler ve mevzuat uygulanacaktır.

Yasal mevzuatın değişmesi/düzenlenmesi gibi hususların varlığı halinde AgitBey Kahve KVKK’da öngörülen yasal sürelere uygun olarak hareket edecek ve gerekli hazırlıkları bu yönde yürütecektir.

 • Politika ile ilgili çıkacak herhangi bir uyuşmazlıkta Isparta Mahkemeleri Yetkili Mahkemelerdir. Kullanıcılar yetki bakımından Isparta Mahkemelerinin yetkili olduklarını işbu politikanın onaylanması halinde kabul etmiş sayılırlar.


KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak yasal makam ve mercilerin talepleri üzerine veri aktarımını yapabilir. AgitBey Kahve bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8inci maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Kullanıcı işbu sözleşmeyi onaylaması halinde aktarım açık rıza göstermiş sayılmaktadır.


YASAL DAYANAK VE GENEL İLKELER

Kişisel veriler başta Anayasa’da koruma altına alınmakla birlikte 6698 sayılı Kanun, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenmiştir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda da kişisel verilerin korunması için bir takım cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Şirketimiz gizliliğin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkelere uygun olmak üzere; kişisel verileri, işbu Politikada belirtilen amaçlar çerçevesinde aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemektedir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ

AgitBey Kahve olarak çalışma politikalarımız güven ve sadakat üzerine kurulmuştur. Şirket içi politikalarımız ile işbu politikamızın ortaya koyduğu ilkelerin tüm çalışanlarımız tarafından özenle uygulanacağını taahhüt etmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması konusunda ortaya konulan politika ve diğer alanlarda yürütülen diğer politikalar ile benzer amaçlarla farklı politika esaslarıyla işlettiği süreçler arasında uyumluluk da sağlanmaktadır.

Tüm politikalarımız yasal mevzuatlara uygun olarak hazırlanmaktadır. Politikada boşluk bulunması halinde yasal mevzuatların ilgili kısımları geçerli sayılacaktır.

 

 AGİTBEY KAHVE